បំពង់បឺតផ្សែង F1-198
CODE:203

US $270

បំពង់បឺតផ្សែង KE-2-198(LCD)
CODE:202

US $260

បំពង់បឺតផ្សែង KM-198 KZ-5
CODE:122

US $250

បំពង់បឺតផ្សែង KV-198 (LCD sensor touch switch)
CODE:113

US $230

បំពង់បឺតផ្សែង KZ2-198(Electric switch)
CODE:121

US $230

បំពង់បឺតផ្សែង KZ2-198(LCD sensor touch switch)
CODE:109

US $230

បំពង់បឺតផ្សែង KZ4-198(Electronic switch)
CODE:200

US $250

បំពង់បឺតផ្សែង KZ4-198(LCD sensor touch switch with glass board)
CODE:201

US $240

បំពង់បឺតផ្សែង លេខកូដ KM-198
CODE:107

US $210

បំពង់បឺតផ្សែង លេខកូដ KO-198 (push button)
CODE:120

US $210

បំពង់បឺតផ្សែង លេខកូដ KP-0824
CODE:110

US $65